دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 1-166 
3. سازواره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان

صفحه 55-88

هادی کیخائی؛ روح اله قادری کنگاوری؛ قدیر نظامی پور؛ مهدی فیروزکوهی