دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 1-180 
3. سازواره نقش و کارکرد سازمان های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان

صفحه 47-80

هادی کیخائی؛ روح اله قادری کنگاوری؛ قدیر نظامی پور؛ مهدی فیروزکوهی