دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1394 
2. جایگاه فضای مجازی در قدرت نرم

صفحه 51-99

فرشاد رحیمیان؛ رقیه کسایی


6. لزوم تحول سازمان‌هاى نظارتی و صیانتی در مقابله با فساد (با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری)

صفحه 191-219

خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ خدابخش کتولی ن‍ژاد؛ حسین رنجبر