دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

1. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌های حفاظتی

صفحه 1-32

خلیل علیمرادی؛ اسکندر صفری؛ علی اعظم کریمایی