درباره نشریه

·   مسئولیت مطالب و نظریه‌های ارائه شده در مقالات، بر ‌عهدة نویسنده یا نویسندگان بوده و چاپ مقاله در این نشریة علمی، به ‌معنای انطباق کامل ‌آن با نظرهای رسمی صاحب امتیاز نشریة علمی نیست.
·   مطالب ارسالی بازگردانده نمی‌شود و در عین حال نشریة علمی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، مجاز به ویرایش مندرجات مقالات ارسالی است.
·   مقالات ارسالی می‌باید به‌صورت ترجمه و یا تألیف باشد و مطابق نحوة نگارش مقالات نشریة علمی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی مندرج در این شماره تهیه شده باشد.
·      عین مقالات نباید در هیچ نشریه‌ای چاپ شده باشند.
·      همة حقوق نشریة علمی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی برای مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا محفوظ است.
·      نقل مطالب نشریة علمی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی با ذکر منبع، بلامانع است.