اهداف و چشم انداز

این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم پلیسی و اطلاعاتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت است که یافته های مرتبط با حوزه اطلاعاتی و امنیت انتظامی را گزارش می دهند.