راهنمای نویسندگان

خلاصه راهنمای نگارش مقاله به سبک APA

و شیوة ارسال مقاله‌ها به دفتر فصلنامه

کلیات

بخش کتاب‌نامه که با عنوان References مشخص می‌شود در انتهای مقاله می‌آید. کتاب‌نامه، فهرست منابعی است که اطلاعات لازم در مورد مقاله از آن‌ها استخراج شده است.

این کتاب‌نامه محدود به منابعی است که به‌طور مستقیم در نوشتن مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تفاوت آن‌ با بخش Bibliography که در کتاب می‌آید، آن است که در Bibliography منابع اضافی و پیشنهادی نیز ذکر می‌شود ولی در References این‌گونه نیست؛ در سبک APA مقالات فقط دارای References خواهند بود.

در هنگام استناد به سبک APA، اگر در داخل متن، نام نویسنده ذکر شود، ارجاع خواننده به فهرست الفبایی منابع خواهد بود که در پایان مقاله خواهد آمد. در سبک APA نام نویسنده به‌همراه سال انتشار در محل نقل قول می‌آید. موارد زیر را می‌توان در نظر گرفت:

الف) منابع یک جلدی با یک نویسنده

 1. اگر نام خانوادگی نویسنده در متن آمده باشد، فقط سال انتشار را ذکر کنید. از ذکر القاب و عنوان‌های افراد مانند مهندس، دکتر، Jr و مانند آن خودداری کنید.

مثال: سلطانی (1378) در کتاب خود می‌افزاید.

 1. اگر نام نویسنده در متن نیامده باشد، در محل مناسب و در داخل پرانتز نام‌خانوادگی و سال انتشار را می‌آوریم و آن دو را با علامت کاما (ویرگول) از یکدیگر جدا می‌سازیم.

مثال: این امر منجر به توفیق بیشتر در مدیریت می‌گردد (سلطانی، 1378).

 1. در طول یک بند اگر نام نویسندگان مختلف نیامده باشد، تکرار نام نویسنده اصلی ضرورتی نخواهد داشت.

ب) منابع یک جلدی با دو نویسنده یا بیشتر

 1. اگر منبعی دو نویسنده داشته باشد، همیشه نام‌خانوادگی هر دو در نقل قول‌ها ذکر می‌شود و از علامت & "and" یا «و» استفاده می‌کنیم.

مثال: لازم به ذکر است که هر دو از یک نوع‌اند (سلطانی و موسوی، 1379).

 1. اگر منبعی سه نویسنده داشته باشد، بار اول در نقل قول از آن‌ها، هر سه را نام می‌بریم.

مثال: این موارد در متن بسیار دیده می‌شود (سلطانی، موسوی و نوروزی؛ 1379)

اگر منبعی بیش از سه نویسنده داشته باشد، فقط نام‌خانوادگی نویسنده اول و اصطلاح، "et.al" و «دیگران» کافی خواهد بود.

مثال: در مراحل نهایی لازم خواهد بود (اکبری و دیگران، 1379).

ج) منابعی که در آنها نام نویسنده ذکر نشده

اگر منبعی نویسنده نداشته باشد، ذکر دو یا سه کلمه از عنوانی که در فهرست آمده است و سال انتشار کافی است. در خصوص عنوان‌های مقالات، استفاده از علامت نقل قول «...» و در خصوص عنوان‌ کتاب‌ها و مجلات ایتالیک (مورب) نوشتن آنها ضروری است.

مثال: در زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد (زبان‌های دنیا، 1992)

در منابع ترجمه شده، اسم نویسنده و سال انتشار می‌آید.

بخش خاصی از یک منبع

برای نقل قول از یک بخش خاص، لازم است شمارة صفحه، شمارة بخش، جدول، تصویر و یا معادلات مورد استفاده ذکر شود.

مثال: آنچه را مشهود است ذکر کنید (احمدی، 1379: 11).

اختصارهای مورد استفاده در سبک APA عبارت‌اند از:

 

Chapter

Chap

Edition

ed.

Revised edition

Rev. ed.

Editor (Editors)

Ed. (Eds.)

Translator(s)

Trans

Page (pages)

p. (pp)

Volume (as in vol 4)

Vol.

Volumes (as in four volumes)

Vols.

Number

No.

Part

Pt.

Supplement

Suppl.

 

راهنمای کتاب‌نامه‌نویسی منابع به سبک APA

فهرست کامل منابع به‌صورت الفبایی و با نام‌خانوادگی نویسنده تنظیم می‌‌شود. در مواردی که اسامی دارای القاب است باید بر اساس قواعد خاص زبان‌های موردنظر اقدام نمود.

 سطر دوم هر مورد از منابع با پنج فاصله به داخل سطر نوشته می‌شود و در بین منابع یک خط فاصله گذاشته می‌شود.

الف) ادواری‌ها

مثال: بصیری، محمد (1378)، «مفهوم امنیت ملی»، فصلنامة خاورمیانه، ش 1، 69.

ب) کتاب‌ها

 1. کتاب به‌طور کامل

مثال: پاپکن، ریچارد و استردل آوروم (1981)، کلیات فلسفه، ترجمة جلال مجتبوی، تهران: حکمت.

 1. بخشی از یک کتاب

مثال: مرعشی، جعفر (1376)، «آموزش مدیریت» در چالشی نو در مقوله‌های اجتماعی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، صص140 – 137.

ج) گزارش‌های فنی و تحقیقاتی

مثال: سلطانی، پ (1379)، نقش کتابخانه‌ها در پیشبرد هدف‌های آموزشی، مرکز تحقیقات وزارت آموزش و پرورش (گردآورنده)، آموزش ابتدایی و متوسطه. تهران: مرکز مدارک علمی.

د) مجموعه مقالات همایش‌های علمی

مثال: سلطانی، پ (1379)، «آموزش و تخصص در علوم اطلاع‌رسانی»، مقاله ارائه شده در همایش تخصصی و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان.

هـ) پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی‌ارشد

مثال: اکبری، ر (1379)، راهبردی و هوش در خواندن متون، پایان‌نامه دکتری منتشر نشده، گروه زبان انگلیسی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان.

و) ترجمة متون

مثال: میلر، ج (1366)؛ روان‌شناسی، ارتباط و معنا؛ ترجمة محمدرضا طالبی‌نژاد؛ تهران: نشر دانشگاهی.

ز) بررسی‌ها و مصاحبه‌ها

در بررسی، موضوع موردنظر (کتاب، فیلم و مانند آن) در داخل کروشه قرار می‌گیرد.

مثال: حسن‌زاده، م (1379)، (بررسی کتاب، مصاحبه با تاریخ نوشتة اوریانا فالانچی) مصاحبة ادبیات، جلد 12، شمارة 2، 120-124).

در مصاحبه‌های منتشر شده به شکل زیر عمل می‌شود:

مثال: نقوی، ن (1379)، (مصاحبه با علی مددی)، سینمای امروز، جلد 12، شمارة 4، (صص100- 105).

ح) موارد غیرچاپی

برای فیلم‌ها، ابتدا نام کارگردان یا تهیه‌کننده می‌آید و سپس تاریخ و نام فیلم.

مثال: مهرجویی، داریوش (کارگردان)، (1369) هامون، (فیلم) تهران: آزاد فیلم.

نوارهای ضبط شده نیز به شکل زیر فهرست‌نویسی می‌شوند:

مثال: فخری، س (سخنران) (1379)، زبان و ادب فارسی، (نوار ضبط‌شده شمارة 12) تهران: شرکت سخن‌پراکنی.

ط) منابع الکترونیکی

 1. برنامه‌های رایانه‌ای را به شکل زیر فهرست‌نویسی می‌کنیم:

مثال: هوشمند، ن (1379) واژه‌پرداز فارسی (Version2) (برنامة رایانه) تهران: واژه‌پرداز.

 1. منابع پیوسته (online database) را به شیوة زیر فهرست‌نویسی می‌کنیم.

The educational directory (on line). (1992). Available knowledge index file: the Educational Directory (EDVC6)

 1. چکیده روی CD – ROM

Author, I. (data). Title of article (CD – ROM)Title of journal. Abstad form: source and …. number.

 1. در مورد Gopher Telnet FTP و www به شکل زیر عمل می‌شود و هر کجا "XX" آمده است نمایشگر شماره جلد است.

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، (تاریخ)، عنوان مقاله، نام مجله.

(شماره سریال on line)،xx. قابل دسترس: مسیر را مشخص کنید (یا URL را ذکر کنید).

تشخیص مسیر مستلزم نام بردن شیوة دسترسی به اطلاعات است. به‌عنوان مثال:

Available: Anonymous FTP: Princeton. edu.

Directory: Pub/ harnad File: sample. txt

 در مواردی که مقاله در List Serv موجود باشد، به سبک زیر کتاب‌نویسی شود:

Available: E- maile: List serv@cm sa. Berkeley. edu Message: Get Test& EJ - LAPAGUIDE

 1. برای ذکر منبع در پیام‌های پست الکترونیکی شخصی، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

الف. شکل کلی

Author (Year, month, day). Subject of message (E- mail to receiver's name). (no Lione).

(Available e- mail: Sokolik @ Socrates. Berkeley. edu.

ب. مثال:

Corio. R. (1994, June1). APA guide deadline (e-mail to Margaret E. Sokolik), (On Line).

Available e-mail: Sokolik @ Socrates. Berkeley. edu.

 با توجه به اینکه نشانی‌های الکترونیکی در حال حاضر به زبان انگلیسی نوشته می‌شود ترجمه موارد فوق ضرورت ندارد؛ بنابراین، شکل کلی و نمونه‌های یاد شده کفایت خواهد کرد.

ثبت منابع الکترونیکی به شیوة APA

 • نقل قول از منابع الکترونیکی
 • نقل قول از اینترنت
 • نقل قول از منابع خاص در اینترنت
 • نقل قول از مقالات و چکیده مقالات در پایگاه‌های اطلاعات الکترونیکی
 • نقل قول از منبع اینترنت در متن

نقل قول از منابع پست الکترونیکی

شایان ذکر است که ارسال مطالب به نام دیگران از طریق پست الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، نویسندگان و نه سردبیران مجلات و ویراستاران، مسئول صحت منابع هستند و شامل حصول اطمینان از صحت منبع پست الکترونیکی قبل از ذکر آن در متن می‌شود.

 نامه‌هایی که از طریق پست الکترونیکی می‌رسد باید به‌عنوان مکاتبات شخصی تلقی گردد. شیوة ذکر آن در متن به شکل زیر است:

نام نویسنده (مکاتبة شخصی، روز، ماه، سال)

مثال: محمدعلی پژوهنده (مکاتبه شخصی، سوم آبان‌ماه 1379).

نقل قول از اینترنت

در مواردی که از کل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در شبکة جهانی (Website) نقل قول می‌کنیم (و به منبع خاصی در شبکة جهانی اشاره نداریم) کافی است نشانی وب‌گاه موردنظر در متن ذکر شود. به عنوان مثال:

Kidspsych is a wonderful attractive wonderful attractive website for children (http: /WWW. Kidspsych. Org).

نقل قول از منابع خاص در شبکه جهانی

اسناد موجود در شبکه وجوه تشابه زیادی با اسناد چاپی دارد. به‌عنوان مثال نام نویسنده، عنوان، تاریخ و مانند آن ذکر می‌شود؛ بنابراین، در هنگام نقل قول از اسناد شبکه جهانی از شیوه‌ای شبیه موارد چاپی استفاده می‌شود ولی پاره‌ای اطلاعات، اضافه شده و یا حذف می‌گردد. نمونه‌های زیر از سایت APA قابل ذکر است:

مثال: مقاله‌ای از روزنامة APA monitor

Sleek, (1996, Janury). Psychologists build a culture of peace. APA Monitor, PP. 1/33. Retrieved Janury 25, 1996 (12/06/2006) from the word wide web. http: www. apa. Org/ monitor/ peacea. htm).

 بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که همه ارجاع‌ها با همان اطلاعاتی شروع می‌شود که در منابع چاپی نیز معمول است (و یا آن مقدار از اطلاعات موجود است).

 اطلاعات به‌دست آمده از شبکه جهانی در انتهای ارجاع و با اصطلاح Retrieved آورده می‌شود. ذکر تاریخ بازیافت از آن‌رو اهمیت دارد که اسناد موجود در شبکه جهانی ممکن است از نظر محتوا تغییر کنند، جابه‌جا شود و یا از یک وب‌گاه به وب‌گاه دیگر منتقل گردد.

نقل قول از مقالات و چکیده‌های پایگاه اطلاعات الکترونیکی

از زمان انتشار ویرایش چهارم راهنمای چاپ از سوی APA شیوه پیشنهادی این مؤسسه برای نقل قول از منابع اطلاعات الکترونیکی تغییرهای بنیادی کرده است. در خصوص پایگاه‌های اطلاعاتی به‌جای جمله :Available: file: Item که در راهنمای APA آمده است، اینک از اصطلاح"Retrieved from" استفاده می‌شود که شامل تاریخ بازیافت (در CD - ROM این مورد حذف شده است) و منبع آن (به‌عنوان مثال Dialog, Westlaw, Sirs, Electronic Library) می‌شود و در پی آن نام پایگاه اطلاعاتی خاصی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه اطلاعات لازم دیگر برای بازیافت اطلاعات مورد نظر در پرانتز ذکر می‌شود. در مورد منابع شبکه یک URL که مشخص کننده «صفحه موردنظر» در پایگاه باشد الزامی است. شیوه رایج در مورد نقل قول اطلاعات از پایگاه‌های CD – ROM به شرح زیر است:

نقل قول از منبع اینترنت در متن

در این مورد از شیوة پیشنهادی در راهنمای چاپ (APA) پیروی کنید. برای نقل قول از قسمت‌های خاصی از یک منبع اخذ شده از شبکه جهانی، شماره بخش، تصاویر، جداول و یا معادلات مورد مراجعه را مشخص نمایید.

 برای نقل قول‌های مستقیم، صفحه (با شماره بند‌ها) را در صورت وجود ذکر کنید. اگر شماره صفحه یا شماره بند موجود نیست. می‌توان آن را در نقل قول در متن نادیده گرفت. در بیشتر مرورگرها خواننده قادر خواهد بود مطلب نقل قول شده را جستجو کند.

 در مرورگرهای جدیدتر (مرورگر 0،4 و بالاتر) نمونه شیوة نقل قول در قسمت "hanging Indent" داده می‌شود (به این معنا که نخستین سطر از سمت چپ هم‌تراز بقیة متن شده و سطرهای بعد حاشیه‌دار می‌شود). (این شیوه مطابق با APA نیست، بلکه به‌صورت محدودی از نمایش بند در مرورگرهای قدیمی‌تر است). در مورد مقالات و یا پیش‌نویس‌ها، قبل از چاپ سطربندی حاشیه‌دار یا عادی در ذکر منابع قابل قبول است، به شرط آنکه در همه موارد به طور یکنواخت عمل شود.

 علاوه بر آن به‌جای زیر خط‌دار کردن کلمات از حروف مورب استفاده می‌شود. برای حاشیه‌دار کردن بند‌ها هم زیرخط دار کردن و هم ایتالیک (با حروف مورب) در شیوه APA پذیرفتنی است، به شرط آنکه در همه موارد به‌طور یکنواخت عمل شود.

 درنهایت اینکه، نمونه‌ها روی تمام سطور نوشته می‌شود، نه یک سطر در میان. این مورد هم از محدودیت‌های مرورگرهاست، در شیوه‌ APA منابع یک سطر در میان نوشته می‌شود.

منبع:

خدیوی، شهباز (1374) شیوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقیقی به انضمام آخرین شیوه‌های کتاب‌نامه‌نویسی به روش‌های MLA،APA، ترجمه و تألیف شهناز خدیوی و محمدرضا طالبی‌نژاد، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

راهنمای ارسال مقالات

 1. مقاله با نرم‌افزار Word تایپ شود و همراه CD و سه نسخه اصل مقاله ارسال گردد.
 2. ساختار مقالة پژوهشی از قالب زیر پیروی کند:

الف) بخش‌های مقدماتی عبارت‌اند از:

عنوان مقاله، نام نویسندگان، سمَت، درجه علمی، نشانی و پست الکترونیکی نویسندگان؛ چکیده مقاله (250- 300 کلمه)؛ همراه با ترجمة انگلیسی چکیده؛ کلیدواژه (حداکثر 10 کلمة فارسی و انگلیسی)

ب) بخش‌ متن

مقدمه، مطالعات انجام شده (ادبیات تحقیق)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری بحث.

ج) بخش انتهایی

کتاب‌نامه (منابع و مآخذ مورد استفاده)، پیوست‌ها (در صورت موجود بودن).

 برای اطلاع بیشتر از نحوة تدوین مقالة علمی می‌توانید از کتاب زیر با سایر منابع موجود استفاده کنید.

 هال، جی. ام (1378). چگونه مقاله بنویسیم. ترجمة حسین خدمت، تهران: رایزن.

 1. در مقاله‌های ترجمه این موارد رعایت شود:
 • بعد از عنوان، نام نویسندگان و سپس نام مترجم یا مترجمان آورده شود.
 • سمت، درجة علمی، نشانی و پست الکترونیکی نویسندگان و مترجمان در پانویس بخش اول آورده شود.
 • در صورت نداشتن چکیده در متن اصلی، چکیده نوشته شود (250 – 300 کلمه).
 • (در صورت نداشتن کلیدواژه در متن اصلی) کلیدواژه (حداکثر 10 کلمة فارسی و انگلیسی) همراه ترجمه اصل مقاله به زبان اصلی نیز ارسال گردد.
 • در صورتی که استنادها در مقاله اصلی به روش CBE, MLA و سایر روش‌ها غیر از APA است، استنادها به‌صورت APA تغییر داده شود. منبع ترجمه به‌طور کامل به روش APA قبل از کتاب‌نامه قید شود.

برای اطلاع بیشتر از شیوه APA به کتاب‌های زیر مراجعه شود:

حری، عباس و اعظم شاهبدافی (1385)، شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی: رهنمودهای بین‌المللی، تهران: دانشگاه تهران (صفحات 147 تا 215): شیوه‌نامة انجمن روان‌شناسی آمریکا (A.P.A).

سیف، علی‌اکبر (1375)، روش تهیه پژوهشنامه در روان‌شناسی، علوم تربیتی، تهران: نشر دوران.

علیدوستی، سیروس و دیگران (1385)، شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.