اعضای هیات تحریریه

سردبیر

استاد یوسف محمدی مقدم

دکترای مدیریت دولتی مدیریت دولتی - دانشگاه علوم انتظامی امین

apu.ac.ir/
you_mohammadyahoo.com


سردبیر و عضو هیئت تحریریه

مدیر مسئول

استادیار رجبعلی شیخ‌زاده

مدیریت منابع انسانی جانشین سردبیر

sheikhmgmtgmail.com
21933500


مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه

دبیر اجرایی

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت اجرایی

civilica.com/profile/
m.gholizadeh149gmail.com
02121934214

اعضای هیات تحریریه

استاد محمد سهرابی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی

apu.ac.ir/
agha_yosefyahoo.com

استاد علی‌محمد احمدوند

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع) - استاد تمام رتبه 38

mapfalogin.msrt.ir/journalevaluation/editsecretary/11152/www.ut.ac.ir
alimohamad.ahmadvandgmail.com

استاد سیامک ره‌پیک

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=32&mod=bcv&slc_lang=fa
srahpeikgmail.com

استاد علی فرهی

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع) استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

civilica.com/p/184747/
dr_farrahiyahoo.com

استاد اصغر افتخاری

جامعه شناسی سیاسی استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

www.isu.ac.ir/profile.aspx?id=15
eftekhariasggmail.com

استاد غلامحسین نیکوکار

مدیریت استاد

civilica.com/p/202791/
nikookarghgmail.com

استاد بهرام بیات

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی

www.sndu.ac.ir
bahram.bayatgmail.com

دانشیار غلامرضا محمدنسل

حقوق دانشیار رتبه 30 دانشگاه علوم انتظامی امین

apu.ac.ir/
faslname.motaleatchmail.ir

دانشیار امیرحسین یاوری بافقی

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی دانشیار 23 - دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyarchmail.ir

دانشیار محمدجواد کاملی

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی دانشیار 30 - دانشگاه علوم انتظامی امین

p.h.d.kameligmail.com

دانشیار یوسف ترابی

علوم سیاسی دانشیار 33 - دانشگاه علوم انتظامی امین

utorabi14gmail.com

دانشیار وجه‌الله قربانی‌زاده

مدیریت سیستم‌ها دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار مدیریت سیستم‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

ensani.ir/fa/article/author/25944
vghorbanizadehgmail.com

دانشیار مجتبی اسکندری

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

civilica.com/p/186114/
dreskandarichmail.ir

دانشیار امیرحسین پورعصاریان

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

www.sndu.ac.ir
nazarieh.sndugmail.com

دانشیار ابوالفضل محمدی

دانشیار مدیریت دولتی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

www.ihu.ac.ir
abdemotlaghgmail.com

دانشیار محمدحسین رجبی

دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ensani.ir/fa/article/author/76413
mhrajabidavanigmail.com