اعضای هیات تحریریه

سردبیر

غلامرضا محمدنسل

حقوق دانشیار رتبه 30 دانشگاه علوم انتظامی امین

faslname.motaleatchmail.ir

مدیر مسئول

رجبعلی شیخ‌زاده

مدیریت جانشین سردبیر

sheikhmgmtgmail.com
21933500

دبیر تخصصی

خسرو حبیبی

فرماندهی و مدیریت انتظامی مربی- دبیر تخصصی نشریه

kh.habibi29gmail.com
21933148

دبیر اجرایی

محمد قلی‌زاده

علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت اجرایی

m.gholizadeh149gmail.com
02121934214

اعضای هیات تحریریه

علی‌محمد احمدوند

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع) - استاد تمام رتبه 38

alimohamad.ahmadvandgmail.com

یوسف ترابی

علوم سیاسی دانشیار 33 - دانشگاه علوم انتظامی امین

utorabi14gmail.com

امیرحسین یاوری بافقی

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی دانشیار 23 - دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyarchmail.ir

محمدجواد کاملی

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی دانشیار 30 - دانشگاه علوم انتظامی امین

p.h.d.kameligmail.com

علی اعظم کریمایی

امنیت ملی - گرایش مطالعات امنیت ملی استادیار 24 - دانشگاه عالی دفاع ملی

akarimaeichmail.ir

علی اکبر زمانی

امنیت ملی - گرایش مطالعات امنیت ملی دانشیار 31 - دانشگاه علوم انتظامی امین

ali.zaman4343gmail.com