فرایند پذیرش مقالات

ساختارکلیمقالات

عنوان کامل مقاله تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد.

نام و نام خانوادگی نویسنده‌(گان) روبه‌روی نام نویسنده داخل پرانتز «نویسندة مسئول» نوشته شود، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال، شهر محل کار.

نام دانشگاه / مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده‌(گان) شامل نشانی پستی، شماره تلفن (همراه یا ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

حجم تمام مقاله با احتساب چکیده فارسی و فهرست منابع از حداقل 6500 کلمه تا حداکثر 8500 کلمه باشد.

چکیده فارسی (نباید بیشتر از 250 کلمه باشد و شامل خلاصه‌ای از زمینه و هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد).

کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

ترجمه چکیده و کلیدواژه‌ها به انگلیسی.

بدنةاصلیمقالهکهچهاربخشاصلیوپیوستبهترتیبزیردارد:

1) مقدمه: شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف و سؤال اصلی پژوهش.

2) پیشینهپژوهشوچارچوبنظری: شامل بیان کافی چکیده یافته‌های اصلی و مرتبط پژوهش‌های داخلی و خارجی (به اختصار و با استناد)، به گونه‌ای که پشتیبانی کنندة فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش و ارائه چارچوب نظری باشد.

3) روش‌شناسی: نوع و روش پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای تمام متغیرهای مکنون، جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعة آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.

4) یافته‌هایپژوهش: ابتدا مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه یا جامعه مورد بررسی و سپس، یافته‌های استنباطی (تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش) گزارش شود.

5) نتیجه‌گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی.

6) پیوست‌ها: سایر اطلاعات از قبیل نمونه پرسش‌نامه، جداول، نقشه و سایر اطلاعات جنبی در این بخش می‌آید.

7) منابع: فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس، منابع خارجی تنظیم شوند (منابع نباید شماره‌گذاری شوند).