اصول اخلاقی انتشار مقاله

·   مسئولیت مطالب و نظریه‌های ارائه شده در مقالات، بر ‌عهدة نویسنده یا نویسندگان بوده و چاپ مقاله در این فصلنامه، به ‌معنای انطباق کامل ‌آن با نظرهای رسمی فصلنامه نیست.
·   مطالب ارسالی بازگردانده نمی‌شود و در عین حال فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، مجاز به ویرایش مندرجات مقالات ارسالی است.
·   مقالات ارسالی می‌بایست به‌صورت ترجمه و یا تألیف باشد و مطابق نحوة نگارش مقالات فصلنامة مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی مندرج در این شماره تهیه شده باشد.
·      عین مقالات نباید در هیچ نشریه‌ای چاپ شده باشند.
·      همة حقوق فصلنامة مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی برای مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا محفوظ است.
·      نقل مطالب فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی با ذکر منبع، بلامانع است.